Download voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Triaconta. Door het accepteren van de voorwaarden gaan de Algemene Voorwaarden van kracht tussen Klant en Triaconta BV. Partijen stemmen ermee in, dat onder ondertekening ook wordt verstaan het accepteren van de voorwaarden via een van de websites van Triaconta BV.

Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle door Triaconta voor de Klant onder de Overeenkomst verrichte activiteiten, bijvoorbeeld wanneer je van een van de Websites gebruik maakt, via het Platform of de Website cryptocurrencies koopt, verkoopt of je bundel beheert. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als Klant.

Artikel 1. Definities

1.1 Overeenkomst – elke overeenkomst of overeenstemming tussen Triaconta en de Klant waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen.

1.2 Triaconta – De besloten vennootschap Triaconta B.V. gevestigd op Oudenhof 4B te Geldermalsen. Triaconta is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 69330808. Triaconta is geregistreerd bij de De Nederlandse Bank als aanbieder cryptodiensten onder relatienummer R179504.

1.3. Klant – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Triaconta.

1.4 Account – Het administratieve account van de Klant, dat na registratie op de Website door Triaconta voor de Klant wordt geopend. Via dit account kan de Klant geld opnemen en orders plaatsen. Dit account is niet het eigendom van de Klant, maar geeft aan welk vorderingsrecht de Klant op Triaconta heeft.

1.5 Website – De website van Triaconta, te vinden op triaconta.com, alsmede alle daarbij horende subdomeinen.

1.6 Order – een opdracht van de Klant aan Triaconta om de koop of verkoop van een cryptocurrency uit te voeren.

1.7 Platform – De digitale platformen en software programma’s die eigendom zijn van Triaconta of die door Triaconta worden gebruikt en ingezet om de orders te verwerken.

1.8 Transactie – Elke transactie voor rekening en risico van het Account van de Klant, waaronder, maar niet uitsluitend, koop- en verkooporders van een cryptocurrency en opnames van Euro en onttrekkingen voor dienstverlening door Triaconta aan de Klant.

1.9 Wallet – Een softwareprogramma waar private en openbare sleutels in worden opgeslagen. Met de wallet kunnen gebruikers digitale munteenheden verzenden en ontvangen.

Artikel 2. Registratie en eerste aankoop

2.1. Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken moet de Klant zich registreren met behulp van het registratieformulier op de Website.

2.2. De Klant moet ten tijde van de registratie ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de Website en de diensten die deze biedt te gebruiken. Mocht Triaconta ontdekken dat de Klant ten tijde van de registratie niet ten minste achttien jaar oud was, dan mag Triaconta onmiddellijk de inloggegevens intrekken en openstaande koop- of verkooporders annuleren. De tegoeden van de Klant worden verkocht naar Euro en dit bedrag wordt minus de kosten verstuurd naar het bij ons bekende rekeningnummer.

2.3. Triaconta accepteert alleen klanten en betalingen uit Europa. Ontvangen betalingen van een niet SEPA bankrekening worden (verminderd met de bankkosten) teruggestort naar de bankrekening waarvan het is ontvangen.

2.4. Tijdens het registratieproces zal de Klant worden gevraagd om een e-mailadres en volledige naam op te geven, alsmede een wachtwoord in te stellen. De Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

2.5. De klant is verantwoordelijk om zijn inloggegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. Alle Orders die zijn gegeven via het Account van de Klant door gebruik van de inloggegevens worden geacht door de Klant te zijn gegeven en worden voor rekening en risico van de Klant door Triaconta afgewikkeld. Triaconta wijst iedere aansprakelijkheid voor misbruik van de inloggegevens af.

2.6. Voordat Triaconta de zakelijke relatie aangaat met Klant zal Triaconta om aan de Wwft en de Sanctiewet te voldoen een cliëntenonderzoek uitvoeren.

2.7. Na aangaan van de zakelijke relatie kan Triaconta betalingen van Klant verwerken. Op het moment van verwerken van de betaling wordt het gebruikte IBAN bankrekeningnummer gekoppeld aan het Account van de Klant. De Klant kan alleen vanaf deze bankrekening bedragen in Euro overmaken aan Triaconta. Triaconta zal alleen bedragen in Euro overmaken naar deze bankrekening.

2.8. Door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens op de Website gaat de Klant akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen in één of meer databases totdat de Klant de dienst stopzet. De desbetreffende databases behoren uitsluitend aan Triaconta en zijn niet voor derden toegankelijk.

2.9. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over een goede en veilige:
– internetverbinding;
– computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding met de website van Triaconta kan worden gemaakt, en die is voorzien van up to date maatregelen tegen o.a. indringers, virussen, spam, etc.;
– e-mail account waartoe de Klant uitsluitend zelf toegang heeft, en via welk e-mail account de e-mailberichten van Triaconta onbelemmerd kunnen worden ontvangen.

2.10. De Klant kan op ieder moment het bestaande wachtwoord vervangen door een ander door de Klant te kiezen wachtwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het wachtwoord direct te veranderen bij ieder vermoeden van de Klant dat het bestaande wachtwoord niet langer geheim is. Op verzoek van de Klant, kan Triaconta de toegang tot zijn Account tijdelijk blokkeren.

2.11. Triaconta behoudt zich het recht voor de vereisten voor de verificatie te wijzigen. Triaconta zal dit voor zover mogelijk minstens 30 dagen voorafgaand aan het invoeren van de wijzigingen aan de Klant melden. Wanneer aanvullende verificatie wettelijk is vereist, kunnen bestaande Accounts worden geblokkeerd en de tegoeden worden bevroren totdat de vereiste verificatie aangeleverd is.

2.12. Bij het aanmaken van het Account gaat de Klant akkoord dat de het doel en de aard van de zakelijke tussen Klant en Triaconta het volgende is:
Het investeren in de cryptocurrencies die de Klant aankoopt.

2.13. Met het aanmaken van een Account en/of door gebruik te maken van onze producten, diensten en/of services, verklaart Klant dat ze:

 • alle voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden accepteert;
 • Ten minste 18 jaar oud bent of, in het geval de wetgeving van het rechtsgebied vereist dat je om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan een bepaalde minimumleeftijd hebt die hoger is dan 18 jaar, je ten minste deze leeftijd hebt;
 • namens zichzelf handelt en bevoegd is om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en dat dit gebruik op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan;
 • slechts één Account aanmaakt en eigenaar is van de bankrekening(en) die door Klant gebruikt wordt en dat die bankrekening op naam van Klant staat;
 • het platform en/of Account zal gebruiken voor eigen rekening en op eigen risico, en niet als agent of vertegenwoordiger van een derde of anderszins ten behoeve van derden;
 • handelt in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • geen ingezetene is van een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht Klant niet toestaat om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan of gebruik te maken van onze producten, diensten en/of services;
 • geen ingezetene is van de Verenigde Staten, geen Amerikaanse Nationaliteit bezit of anderszins kan worden aangemerkt als Amerikaanse burger en ons vrijwaart tegen schade die wij lijden als gevolg van overtreding van dit verbod;
 • geen ingezetene is van een land waar sancties van toepassing zijn die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten of een andere relevante overheidsorganisatie;
 • niet voorkomt op een relevante sanctielijst.
 • Ze niet werkzaam is in de farmaceutische of wapenhandel industrie.

2.14 Het is Klant verboden ons platform en/of onze diensten te gebruiken voor illegale doeleinden, zoals onder andere het witwassen van geld, belastingontduiking.

2.15 Klant verklaart dat alle aan te leveren informatie authentiek, volledig en juist is en dat Klant Triaconta informeert op het moment dat de aan ons verstrekte gegevens veranderen

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Triaconta streeft ernaar om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Klanten worden verzocht Triaconta daarop te attenderen via [email protected] Triaconta behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen. Triaconta is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op de Website beschikbare informatie.

3.2 De informatie die door Triaconta met de Klant wordt gedeeld, vormt geen advies en dient dan ook uitsluitend als informatie te worden beschouwd. De door Triaconta verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als garantie voor de te verwachte resultaten van enige transactie.

3.3. De Klant begrijpt dat alle prijzen van cryptocurrency variabel, zeer volatiel zijn en op elk moment kunnen veranderen. Daardoor is er altijd een verschil tussen de prijs op de website en de prijs waartegen een order uiteindelijk wordt uitgevoerd.

3.4 Klant zal Triaconta vrijwaren tegen aanspraken van derden en schadeloos stellen voor schade, voor zover die aanspraken of schade het gevolg is van een fout of verwijtbaar handelen van Klant.

Artikel 4. Herroepingsrecht / retourzending

4.1 De aankoop en verkoop van Cryptocurrencies zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, aangezien het producten of diensten betreffen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Triaconta geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (artikel 16 Uitzonderingen op het herroepingsrecht, RICHTLIJN 2011/83/EU).

Artikel 5. Algemene informatie over cryptocurrency

5.1. Alle aankopen hebben betrekking op digitale goederen zonder een vaste waarde. Bij elke transactie met cryptocurrency gaat de Klant akkoord met de prijs die Triaconta op het moment van uitvoeren van de Opdracht ervoor ontvangt of betaalt.

5.2 Triaconta is gerechtigd om het assortiment aan cryptocurrency op het Platform naar eigen inzicht te laten variëren op basis van de marktomstandigheden. Als een cryptocurrency niet langer aangeboden wordt op het Platform krijgt de Klant de keuze om i) deze binnen 15 dagen om te zetten in een andere aangeboden cryptocurrency of ii) te verkopen. Als na 15 dagen geen actie wordt ondernomen door Klant verkoopt Triaconta de cryptocurrency voor Euro. De opbrengsten van deze verkopen worden minus de kosten toegevoegd aan Account van Klant.

Artikel 6. Kopen en verkopen van cryptocurrency

6.1. De Klant erkent en aanvaardt dat hij als enige partij verantwoordelijk is voor zijn transacties, samenstelling van zijn cryptocurrency portfolio en de fiscale gevolgen hiervan.

6.2 Door een bedrag in Euro aan Triaconta te betalen geeft de Klant Triaconta de opdracht om het ontvangen bedrag minus de kosten te gebruiken voor de aankoop van cryptocurrencies in de verdeling die de Klant vooraf gekozen heeft tegen de dan geldende marktprijzen.

6.3 Klant accepteert dat tijdens het uitvoeren van het vereenvoudigde of verscherpte cliëntenonderzoek er nog geen zakelijke relatie is. Dit betekend dat Triaconta totdat het cliëntenonderzoek succesvol is afgerond de betaling van Klant niet mag verwerken. Triaconta is niet aansprakelijk voor koersverschillen die ontstaan tijdens het uitvoeren van het cliëntenonderzoek.

6.4 Bij de aankoop van cryptocurrency stemt de Klant in met het bewaren van deze cryptocurrency door Triaconta in de Wallet van Triaconta. De aankoop wordt geadministreerd op het Account van de Klant. De Klant krijgt als gevolg hiervan een vorderingsrecht op Triaconta. Een voltooide transactie kan niet ongedaan gemaakt worden. Cryptocurrencies kunnen nimmer geruild of geretourneerd worden. De Klant heeft in dat geval slechts de mogelijkheid de cryptocurrency te verkopen tegen de dan geldende prijzen. Klant heeft niet de mogelijkheid om cryptocurrencies te laten versturen naar een Wallet.

6.5 Het invoeren van de juiste gegevens, zoals hoeveelheid, ordertype en cryptocurrency, is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant, evenals het doorgeven van wijzigingen. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem opgegeven gegevens. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor eigen rekening en risico van de Klant.

6.6 Wanneer een ongebruikelijke situatie zich voordoet, hetzij technisch, wettelijk of anderszins, kan Triaconta de tegoeden en cryptocurrency van de Klant bewaren tot nadere verificatie.

6.7 Bij de verkoop van cryptocurrency kan de Klant kiezen om de opbrengsten te gebruiken om een andere cryptocurrency te kopen of om het in Euro te laten uitbetalen. Een voltooide transactie kan niet ongedaan gemaakt worden.

6.8 Euro wordt uitbetaald aan de bij Triaconta door de Klant geregistreerde bankrekening. Banktransacties worden binnen 5 werkdagen uitgevoerd, nadat Triaconta de opdracht heeft ontvangen. Afhankelijk van de bank, kunnen deze transacties een of meerdere werkdagen duren. De werkelijke tijd die nodig is om de transacties te voltooien, valt buiten de invloedssfeer van Triaconta.

6.9 Bij verdenking van criminele activiteiten behoudt Triaconta zich het recht voor om de transactie(s) te schorsen totdat de legitimiteit is vastgesteld.

6.10. Triaconta mag de order van de Klant annuleren als de prijs of koper niet betrouwbaar is. Triaconta zal het geld van de Klant zo snel mogelijk retourneren als dit zich voordoet.

6.11 In het geval van een vermoeden of het gebruik van een Account dat de Algemene Voorwaarden schendt, heeft Triaconta het recht om het Account te blokkeren of te beëindigen. Triaconta kan voorwaarden stellen voor het terugstorten van de opgebouwde waarde.

6.12 Triaconta kan niet garanderen dat er altijd voldoende vraag en aanbod is om een order volledig of gedeeltelijk uit te voeren.

6.13 Triaconta kan niet garanderen dat alle cryptocurrency altijd verhandelbaar zijn. Triaconta kan opdrachten uitstellen of weigeren mocht deze situatie zich voordoen.

6.14 Triaconta is bevoegd om op eigen kosten derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

Artikel 7 Reviseren en Balanceren

7.1 Triaconta verleent diensten aan Klanten voor het zelfstandig beheren van hun eigen portefeuille. De Klant blijft zelf de beheerder van de portefeuille. Triaconta is alleen uitvoerder van Opdrachten.

7.2 De Klant verklaart dat hij het uitvoeren van een opdracht tot eenmalige of periodieke wijziging van de samenstelling van het portfolio niet beschouwt als het overdragen van het beheer van de portefeuille.

7.3 Tijdens een balancering geeft de Klant de opdracht om volgens een formule bepaalde munten deels te verkopen en met de opbrengsten andere munten bij te kopen. Deze formules zijn hier inzichtelijk: https://triaconta.com/nl/selecteer-balancering/. Klant is akkoord dat deze nadat de balancering uitgevoerd is, een overzicht ontvangt van wat er exact verkocht en gekocht is. Klant is ermee akkoord dat een transactie uitgevoerd door balanceren finaal is.

7.4 Klant heeft de mogelijkheid om een balancering periodiek in te plannen. Dit betekend dat de balancering op een van te voren afgesproken datum wordt uitgevoerd zoals in 7.3 is omschreven.

7.5 klant accepteert alle kosten die bij een balancering komen kijken. De kosten zijn hier te vinden https://triaconta.com/nl/selecteer-balancering/.

7.6 Tijdens een revisie worden munten die niet meer in de door Triaconta aangeboden bundels zitten verkocht en worden de opbrengsten gebruikt om de munten die ontbreken ten opzichte van de door Triaconta aangeboden bundels aangekocht. Klant is ermee akkoord dat deze nadat de revisering gedaan is, een overzicht ontvangt van wat er exact verkocht en gekocht is. Klant is ermee akkoord dat een transactie uitgevoerd door reviseren finaal is.

7.7 Klant heeft de mogelijkheid om revisering automatisch te volgen. Dit betekent dat een revisering zoals beschreven in artikel 7.6 wordt uitgevoerd binnen één week na wijzigingen in de door Triaconta aangeboden bundels.

7.8 klant accepteert alle kosten die bij een revisie komen kijken. De kosten zijn hier te vinden https://triaconta.com/nl/revisie/.

7.9 De Klant erkent en aanvaardt dat hij als enige partij verantwoordelijk is voor de samenstelling van zijn portfolio.

Artikel 8 Zekerheid, risico’s, garanties en dekking

8.1. De Klant verklaart, bevestigt en garandeert dat alle bedragen die door de Klant aan Triaconta worden betaald op geen enkele wijze, hetzij direct of indirect, voortkomen uit enige onwettige daad of omissie of het product zijn van enige criminele activiteit.

8.2. De Klant onderkent en aanvaardt dat alle transacties met betrekking tot het verhandelen van cryptocurrency uitsluitend plaatsvinden via het Platform dat Triaconta aanbiedt en dat de cryptocurrency niet kunnen worden overgedragen naar enig ander platform.

8.3 De Klant onderkent en aanvaardt zonder voorbehoud en ongeacht de informatie die Triaconta hem heeft verstrekt dat de waarde van cryptocurrency kan fluctueren en dat ingelegde gelden hun waarde kunnen verliezen. Het risico bestaat dat de ingelegde bedragen in euro niet meer kunnen worden teruggekregen en dat de investering geen waarde meer vertegenwoordigd.

8.4. De Klant bevestigt eigenaar te zijn van het bankrekeningnummer en garandeert de authenticiteit en geldigheid van alle informatie die hij aan Triaconta verstrekt.

8.5 De Klant onderkent en aanvaard dat Klant zelf verantwoordelijk is om te weten of het is toegestaan in zijn wettelijke grondgebied om te handelen met Cryptocurrencies. Alle gevolgen die hieruit kunnen komen zijn voor rekening en risico van Klant.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. Binnen de grenzen van de wet is Triaconta alleen aansprakelijk jegens de Klant voor directe schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

9.2. Op geen enkele manier bestaat aansprakelijkheid voor:

9.2.1. prijsverschillen als gevolg van vertraagde verwerking van aankoop- of verkooporders;

9.2.2. annuleren of uitvoeren van bestellingen vanwege duidelijk verkeerde prijsindicaties;

9.2.3. stroomstoringen, netwerkproblemen of aanvallen door hackers waardoor het platform niet kan worden gebruikt;

9.2.4. stroomstoringen, netwerkproblemen of aanvallen door hackers waardoor systemen van derden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering niet kunnen worden gebruikt;

9.2.5. opschorting van de handel in een cryptocurrency op de markten

9.2.6. schade als gevolg van de opzegging van de bancaire relatie door de bank

9.2.7. indirecte schade (inclusief gevolgschade, gederfde winst en verlies, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

9.2.8. Schade als gevolg van niet onmiddelijk verwerken van betaling of uitbetaling, omdat er additionele informatie nodig is van de klant ten behoeve van de naleving van de Wwft door Triaconta.

9.2.9. Schade als gevolg van tijdelijk stoppen van dienstverlening op verzoek van De Nederlandsche Bank.

9.3 Triaconta zal haar uiterste best doen om 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel te zijn, maar kan niet garanderen dat het platform op elk moment volledig operationeel is. Gepland onderhoud wordt minimaal 24 uur van tevoren aangekondigd via de website.

9.4. Hoewel Triaconta alle stappen neemt die redelijkerwijs mogelijk zijn en algemene inlichtingen inwint bij beschikbare bronnen teneinde naar haar beste vermogen te garanderen dat cryptocurrency beurzen, die door Triaconta gebruikt worden voor het aanhouden of verhandelen van cryptocurrency, daartoe competent zijn, kan Triaconta niet garanderen dat enige derde partij die dergelijke diensten aanbiedt financieel gezond en veilig is. Triaconta aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor liquidatie, curatele, diefstal door hacks of ander falen van een cryptocurrency beurs waardoor de cryptocurrency van klanten geheel of gedeeltelijk verloren kunnen gaan.

Artikel 10. Persoonlijke gegevens

10.1. Triaconta zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die op de Website wordt gepubliceerd.

Artikel 11. Stopzetten dienstverlening

11.1. Op elk moment kan Triaconta besluiten om zijn dienstverlening af te sluiten. Op zo’n moment zullen alle cryptocurrencies worden verkocht en alle opbrengsten worden teruggestuurd naar de bij Triaconta bekende IBAN nummer. Triaconta zal dit dertig dagen van te voren aangeven.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Elke Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en, voor zover niet anders voorgeschreven door dwingend recht, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Triaconta haar statutaire zetel heeft.

12.2. Als een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de Algemene voorwaarden als geheel. In dat geval zullen partijen een of meer vervangende bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijke bepaling.

12.3. Triaconta heeft het recht om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Triaconta zal wijzigingen en toevoegingen aankondigen ten minste dertig dagen voordat ze van kracht worden via de service, zodat de Klant hiervan kennis kan nemen. Als de Klant een wijziging of toevoeging niet wenst te accepteren, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen tot de datum waarop een dergelijke wijziging of toevoeging van kracht wordt. Voortgezet gebruik na de ingangsdatum wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde of aangevulde bepalingen en voorwaarden.
Contactgegevens

Als je na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen heeft, kunt je per e-mail contact met ons opnemen.

Triaconta B.V.
Oudenhof 4b
4191 NW, Geldermalsen
email: [email protected]